โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นาย ภานุ ทิพย์ธันวา
ครู คศ.2

นาย บริสุทธิ กลางจิตร์
ครู คศ.3

นางสาวศรีวิไล ทองเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวมัชฌิมา ศรีนวลขำ
ครู คศ.2

นางสาวสุมาลี โพธิ์โม้
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ แจ้งชะไว
ครู คศ.2

นายคณารัฐ วงศ์กล่อม
ครู คศ.3

นางสาวรักษ์สุดา คำสุทธิ
ครูผู้ช่วย