โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นาย บริสุทธิ กลางจิตร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายคณารัฐ วงศ์กล่อม
ครู คศ.3

นางสาวมัชฌิมา ศรีนวลขำ
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ แจ้งชะไว
ครู คศ.3

นางสาวรักษ์สุดา คำสุทธิ
ครู คศ.1

นายจักรี​ ไชยชนะ
ครูอัตราจ้าง

นางชนัดดา มูลเจริญ
ครู คศ.2