โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชนัดดา มูลเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นาย บริสุทธิ กลางจิตร์
ครู คศ.3

นายคณารัฐ วงศ์กล่อม
ครู คศ.3

นางสาวมัชฌิมา ศรีนวลขำ
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ แจ้งชะไว
ครู คศ.3

นางสาวรักษ์สุดา คำสุทธิ
ครู คศ.1

นายจักรี​ ไชยชนะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวแสงแก้ว ชิดชม