โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชลธี แสวงทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศุภมาส สิงห์สถิตย์
ครู คศ.2

นางสาวปัทมนันท์ ทัดเที่ยง
พนักงานราชการ

นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์
ครู คศ.1

นายนราธิป คำมา
ครู คศ.2

นาย นราธิป กระจง
พนักงานราชการ

นางสาวสุดารัตน์ นพคุณ
ครูอัตราจ้าง

นายธนวัฒน์ กองแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรา ศรีคำขลิบ
ครูผู้ช่วย