โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธนวัฒน์ กองแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนราธิป คำมา
ครู คศ.2

นางสาวอัมรา ศรีคำขลิบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมนันท์ ทัดเที่ยง
พนักงานราชการ

นาย นราธิป กระจง
พนักงานราชการ

นางสาวสุดารัตน์ นพคุณ
ครูอัตราจ้าง