โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวมัชฌิมา ศรีนวลขำ
ฝ่ายงานบริการงานงบประมาณและสินทรัพย์

นางสาวสุกัญญา ปางปา
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

นายธนวัฒน์ กองแก้ว