โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
หัวหน้าฝ่าย

นางสาวสมพร กุลนานันท์
หัวฝ่ายบุคลากร

นายธนวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวมัชฌิมา ศรีนวลขำ
ฝ่ายงานบริการงานงบประมาณและสินทรัพย์

นางสาวสุกัญญา ปางปา
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ