โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธาตรี จันทร์สายทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิไลลักษณ์ พิทักษ์แผน
ครูผู้ช่วย

นายอานนท์ ชูจีน
ครูอัตราจ้าง

นายจำนงษ์ ปิตะละโต
ครูผู้ช่วย