โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นาย นิมน สร้อยเปี้ย
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธาตรี จันทร์สายทอง
ครูผู้ช่วย

นายอานนท์ ชูจีน
ครูอัตราจ้าง

นายวรวิช หล้าจังของ
ครูอัตราจ้าง