โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจำนงษ์ ปิตะละโต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววิไลลักษณ์ พิทักษ์แผน
ครู คศ.1

นายอานนท์ ชูจีน
ครูอัตราจ้าง