โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
แนะแนว

นางสาววิมลรัตน์ พูลหน่าย
ครู คศ.1

ภัทร์ศวัณญ์ เชียงอาภัย
ครูผู้ช่วย