โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจักพงษ์ แนมบัว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอธิปวัฒน์ ฉัตรกมลธรรม
ครูผู้ช่วย

นายอนุชา ยศปัญญา
ครูอัตราจ้าง