โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจักพงษ์ แนมบัว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล
ครู คศ.2