โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายธนวัฒน์ กรองแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพัชรพร​ พันธุ์เหล็ก

นางณัฏฐินาท จรกิจ

นางถนอมศรี​ มหา

นางสาวมรกต​ มาฉาย

นายบริสุทธิ กลางจิตร์

นางสาวอรทัย​ สิบหมื่นเปี่ยม

นายนราธิป​ คำมา

นายจักรพงษ์​ แนมบัว

นายศุทธิ์พิรัชย์​ เพชรน้อย

นายธนวัฒน์​ กองแก้ว

นายวินัย​ ทาพันธ์

นางสาวจิราพักตร์​ ช้างเนียม

นางอุรา​ ตรีวัชรานนท์

นายนราธิป​ กระจง

นางสาวสุดารัตน์​ จันทร์ทิพย์

นาย​จ​ักรกฤษณ์ ยากิ้ว

นาย​ดลรวี ปิตะละโต