โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวลลิตตา เทือกชัยคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรวรรณ ใจกล้า
ครู คศ.2

นางถนอมศรี มหา
ครู คศ.3

นายศุทธฺ์พิรัช เพชรน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาววิรงรอง ช้างเนียม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมสุวรรณ ขาวสวย
ครูผู้ช่วย