โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราพักตร์ ช้างเนียม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางถนอมศรี มหา
ครู คศ.3

นางลลิตตา สุปินะ
ครู คศ.2

นายศุทธฺ์พิรัช เพชรน้อย
ครู คศ.1

นางสาวสมสุวรรณ ขาวสวย
ครู คศ.1