โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฏฐินาท จรกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรทัย สิบหมื่นเปี่ยม
ครู คศ.3

นางสาวสมพร กุลนานันท์
ครู คศ.2

นายอภิเชษฐ วรบุตร
ครู คศ.2

นางสาววิรุณยุพา รักเรือง
ครู คศ.2

นางสาวบัณฑิตา หมู่มาก
ครู คศ.2

นายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม
ครู คศ.1

นางสาวจิณฐดานัณป์ จิณสิทธิ์
ครู คศ.2

นายพรเทพ พลอยสี
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ปางปา
ครู คศ.1

นายจักรกฤษณ์ ยากิ้ว
ครูผู้ช่วย