โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัฏฐินาท จรกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรทัย สิบหมื่นเปี่ยม
ครู คศ.3

นางสาวสมพร กุลนานันท์
ครู คศ.3

นางสาวศุภมาส สิงห์สถิตย์
ครู คศ.3

นางสาววิรุณยุพา รักเรือง
ครู คศ.3

นางสาวบัณฑิตา หมู่มาก
ครู คศ.2

นางสาวจิณฐดานัณป์ จิณสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา ปางปา
ครู คศ.2

นายจักรกฤษณ์ ยากิ้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุวรีย์ แย้มจอหอ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาพร เพียงจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางอุรา ตรีวัชรานนท์
ครูผู้ช่วย

นายนราธิป กระจง
พนักงานราชการ