โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวินัย ทาพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมรกต มาฉาย
ครู คศ.3

นายธนากร อินทร์มั่ง
ครู คศ.2

นางสาวโชติกา สงคราม
ครู คศ.1

นางสาวหทัยชนก ทองแจ่ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ หล่อแหลม
พนักงานราชการ