โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวโชติกา สงคราม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวินัย ทาพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวหทัยชนก ทองแจ่ม
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ หล่อแหลม
พนักงานราชการ