โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวินัย ทาพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมรกต มาฉาย
ครู คศ.3

นายธนากร อินทร์มั่ง
ครู คศ.3

นางสาวโชติกา สงคราม
ครู คศ.1

นางสาวหทัยชนก ทองแจ่ม
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ หล่อแหลม
พนักงานราชการ