โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนากร อินทร์มั่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุธี นิ่มศิริ
ครู คศ.2

นางสาวมรกต มาฉาย
ครู คศ.3

นางสาวกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ หล่อแหลม
พนักงานราชการ

นางสาวโชติกา สงคราม
ครูผู้ช่วย

นายวินัย ทาพันธ์
ครูผู้ช่วย