โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวโชติกา สงคราม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวินัย ทาพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวมรกต มาฉาย
ครู คศ.3

นายธนากร อินทร์มั่ง
ครู คศ.3

นางสาวหทัยชนก ทองแจ่ม
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ หล่อแหลม
พนักงานราชการ