โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศริลลา ไวยวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรพร พันธุ์เหล็ก
ครู คศ.3

นางสาวภุมมาลิน ป้อมคล้ายแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวเพียงไพลิน โพธิ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวจินดาภา คล้ายบุญมี
ครู คศ.2