โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศริลลา ไวยวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรพร พันธุ์เหล็ก
ครู คศ.3

นางสาวเพียงไพลิน โพธิ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวจินดาภา คล้ายบุญมี
ครู คศ.2

นางสาวเบญจมาศ กลิ่นเชตุ
ครูผู้ช่วย