โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
คณะผู้บริหาร

นายกร เลือกหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัลลภ มานักฆ้อง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงษ์ภัทร์ิ ยอดเพชร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา