โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา (อ่าน 415) 15 มิ.ย. 59
มอบเกียรติบัตรและกล่าวคำชื่นชมกับรักเรียนที่ผ่านการอบรม (อ่าน 380) 13 มิ.ย. 59
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 (อ่าน 410) 09 มิ.ย. 59
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 462) 07 มิ.ย. 59
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร (อ่าน 480) 03 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) (อ่าน 417) 03 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครู 2559 (อ่าน 550) 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 471) 31 พ.ค. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน Gen Z ปลอดบุหรี่ (อ่าน 371) 26 พ.ค. 59
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินมะปราง มาเยี่ยมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 484) 26 พ.ค. 59
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึ (อ่าน 347) 19 พ.ค. 59
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 340) 19 พ.ค. 59
ร่วมรับฟังนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู (อ่าน 346) 13 พ.ค. 59
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 397) 12 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 332) 07 เม.ย. 59
เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559 (อ่าน 348) 04 เม.ย. 59
สอบเข้า ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 342) 03 เม.ย. 59
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (อ่าน 351) 31 มี.ค. 59
ประชุมเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 399) 28 มี.ค. 59
เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นให้สนุกสะดุดรัก อ.เนินมะปราง เนื่องในงานเทศกาลผลไม้ (อ่าน 345) 19 มี.ค. 59
ศึกษาดูงานโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศและส่งครูสิทธิพร (อ่าน 420) 14 มี.ค. 59
มอบรางวัลการแข่งขันมวยปล้ำ สุพรรณบุรีเกมส์ (อ่าน 445) 15 มี.ค. 59
กีฬามัธยมศึกษา กลุ่ม 2 เกมส์ (อ่าน 419) 11 มี.ค. 59
ชมสุริยุปราคา (อ่าน 408) 09 มี.ค. 59
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 486) 09 มี.ค. 59
มอบเกียรติบัตรวิทยากรวันเด็ก (อ่าน 473) 08 มี.ค. 59
The final orientation Congratulations (อ่าน 469) 08 มี.ค. 59
รับย้ายครูจินดาภา คล้ายบุญมี (ครูภาษาไทยคนใหม่) (อ่าน 624) 14 มี.ค. 59
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (อ่าน 348) 09 มี.ค. 59
พิธีมอบวุฒิบัตรทวิศึกษา (อ่าน 401) 26 ก.พ. 59
รับเกียรติบัตร มัคคุเทศก์รักษ์ท้องถิ่น (อ่าน 384) 25 ก.พ. 59
จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อแก้ไขผลการเรียน (อ่าน 355) 25 ก.พ. 59
สอบปลายปีร้อยละ 20 โดยใช้ข้อสอบกลาง (อ่าน 404) 23 ก.พ. 59
รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558 (อ่าน 428) 19 ก.พ. 59
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 491) 18 ก.พ. 59
งานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) (อ่าน 470) 17 ก.พ. 59
การแข่งขันมารยาทไทย (อ่าน 389) 16 ก.พ. 59
กิจกรรมทวิศึกษา อบรมอาชีพระยะสั้น งานคหกรรม (อ่าน 409) 11 ก.พ. 59
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 397) 11 ก.พ. 59
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2558 (อ่าน 402) 09 ก.พ. 59