โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (อ่าน 325) 09 มี.ค. 59
พิธีมอบวุฒิบัตรทวิศึกษา (อ่าน 378) 26 ก.พ. 59
รับเกียรติบัตร มัคคุเทศก์รักษ์ท้องถิ่น (อ่าน 362) 25 ก.พ. 59
จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อแก้ไขผลการเรียน (อ่าน 332) 25 ก.พ. 59
สอบปลายปีร้อยละ 20 โดยใช้ข้อสอบกลาง (อ่าน 382) 23 ก.พ. 59
รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558 (อ่าน 400) 19 ก.พ. 59
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 467) 18 ก.พ. 59
งานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) (อ่าน 441) 17 ก.พ. 59
การแข่งขันมารยาทไทย (อ่าน 359) 16 ก.พ. 59
กิจกรรมทวิศึกษา อบรมอาชีพระยะสั้น งานคหกรรม (อ่าน 380) 11 ก.พ. 59
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 374) 11 ก.พ. 59
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2558 (อ่าน 376) 09 ก.พ. 59
จัดติวข้อสอบโอเน็ต ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 413) 02 ก.พ. 59
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีตวามสามารถพิเศษด้านจักสาน (อ่าน 478) 01 ก.พ. 59
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีตวามสามารถพิเศษด้านกีฬา (อ่าน 410) 01 ก.พ. 59
กำหนดการ เปิด ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 417) 27 ต.ค. 58
การต้อนรับครูธนากร อินมั่น พร้อมด้วยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (อ่าน 553) 04 ก.ย. 58
วันสันติภาพโลก (อ่าน 661) 02 ก.ย. 58
โครงการ Smile Idol ฟันสวยยิ้มใสใส่ใจช่องปาก (อ่าน 794) 28 ส.ค. 58
ศึกษาดูงานโรงเรียนนครไทยและโรงเรียนชาติตระการวิทยา (อ่าน 502) 27 ส.ค. 58
รับทุนมัคคุเทศก์น้อย (อ่าน 494) 26 ส.ค. 58
มอบเกียรติบัตรจัดนิทรรศการนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 538) 26 ส.ค. 58
สัปดาห์วิทยาศาสตร์บูรณาการสู่อาเซียน (อ่าน 625) 21 ส.ค. 58
มอบเกียรติบัตรประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏ (อ่าน 524) 21 ส.ค. 58
มอบบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์น้อยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล (อ่าน 635) 21 ส.ค. 58
กิจกรรมเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งคณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 489) 20 ส.ค. 58
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 496) 20 ส.ค. 58
กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 2558 (อ่าน 429) 18 ส.ค. 58
สุดยอดนวัตกรรม มัธยมสามสิบเก้า (อ่าน 420) 15 ส.ค. 58
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนว (อ่าน 406) 14 ส.ค. 58
เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 458) 12 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 (อ่าน 428) 12 ส.ค. 58
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ม่วง-แสด เกมส์ (อ่าน 426) 07 ส.ค. 58
มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับอำเภอ ประจำปี 2558 (อ่าน 535) 03 ส.ค. 58
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 407) 29 ก.ค. 58
จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 422) 28 ก.ค. 58
กิจกรรมวันทานาบะตะ (วันแห่งความรัก) (อ่าน 383) 28 ก.ค. 58
ร.ร.ใน สพม.39 ดูงานสภานักเรียน (อ่าน 450) 27 ก.ค. 58
รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 429) 23 ก.ค. 58
ร่วมกับโรงพยาบาลเนินมะปราง จัดกิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 433) 17 ก.ค. 58