โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 350) 18 พ.ค. 58
ยินต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 333) 18 พ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(งบแก้ปัญหาก (อ่าน 432) 07 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา (งบแก้ปัญหาครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ) (อ่าน 523) 31 มี.ค. 58
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน216ล (อ่าน 553) 31 มี.ค. 58
ประกาศลานกีฬาเอนกประสงค์(แบบกรมพละศึกษา) (อ่าน 402) 26 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนสอบแก้0 (อ่าน 473) 16 มี.ค. 58
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 476) 13 มี.ค. 58
งานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้าน น.ศ. (อ่าน 400) 12 มี.ค. 58
เข้าร่วมกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 2 (อ่าน 365) 10 มี.ค. 58
ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่จะเกษียณอายุราชการ ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 394) 08 มี.ค. 58
รับเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รางวัล จากผลการดำเนินโครงการต้นกล้าประชาธิปไตย กิจกรรม 5 ส. (อ่าน 418) 06 มี.ค. 58
โรงเรียนรับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 339) 03 มี.ค. 58
เข้าค่ายปรับพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (อ่าน 378) 04 มี.ค. 58
มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (อ่าน 342) 02 มี.ค. 58
จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ให้กับนักเรียนชั้น ม. 1-2 โดยใช้ข้อสอบกลาง (อ่าน 386) 23 ก.พ. 58
กิจกรรมทัศนศึกษา วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 340) 24 ก.พ. 58
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (อ่าน 345) 19 ก.พ. 58
นำลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือคุ้มจันทร์ (อ่าน 363) 19 ก.พ. 58
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เขียนเว็บเพจ Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ระดับชาติ ครั้งที่ 64 (อ่าน 427) 16 ก.พ. 58
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2558 (อ่าน 354) 17 ก.พ. 58
ศึกษาดูงาน OPEN HOUSE TUNU โดยมีชื่องานว่า “เตรียมน้อมฯ ก้าวไกล ก้าวไปสู่อาเซียน 2015” (อ่าน 353) 06 ก.พ. 58
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน (อ่าน 335) 12 ก.พ. 58
ติดตามโครงการรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร อาหาร โภชนาการ (อ่าน 328) 10 ก.พ. 58
เข้าร่วมอบรมโครงการวิชาการสัญจรมรดกโลกเมืองไทย ครั้งที่ 6 (อ่าน 341) 10 ก.พ. 58
ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (อ่าน 341) 06 ก.พ. 58
ลูกเสือ-เนตรนารี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่าย (อ่าน 426) 05 ก.พ. 58
เข้ารับการฝึกภาคสนามซึ่งเป็นหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหารที่จะต้องได้รับการฝึกภาคสนาม ณ หน่วยฝึก (อ่าน 376) 03 ก.พ. 58
ปรับปรุง ทาสี อาคารเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 350) 06 ก.พ. 58
ปรับปรุง ทาสี สนามกีฬากลางอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 336) 06 ก.พ. 58
กิจกรรมค่ายกวดวิชา O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 333) 06 ก.พ. 58
นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายครูนักวิจัยคณิตฯ วิทย์ (อ่าน 327) 02 ก.พ. 58
นักศึกษาฝึกประสบการณ์กล่าวขอบคุณและอำลานักเรียนหน้าเสาธง (อ่าน 579) 30 ม.ค. 58
กิจกรรมค่ายกวดวิชา O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 356) 30 ม.ค. 58
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 331) 23 ม.ค. 58
มอบเกียรติบัตรให้รับรางวัลการคัดลายมือค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จำนวน 6 คน (อ่าน 347) 23 ม.ค. 58
วันที่ 21 ม.ค. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เต้นประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ (อ่าน 347) 21 ม.ค. 58
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 479) 20 ม.ค. 58
เข้าร่วมงานวันครู ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และร่วมงานมหกรรมกีฬา (อ่าน 369) 16 ม.ค. 58
จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน) (อ่าน 355) 15 ม.ค. 58