โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (อ่าน 336) 24 ก.ค. 60
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหา (อ่าน 317) 24 ก.ค. 60
สอบ Pre O-NET ม.6 (อ่าน 376) 24 ก.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่3/2560 (อ่าน 364) 21 ก.ค. 60
สอบPre O-NET ม.3 (อ่าน 357) 19 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียน 1/2560 (อ่าน 330) 19 ก.ค. 60
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560 (อ่าน 305) 18 ก.ค. 60
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 342) 18 ก.ค. 60
การประชุม Video Conference เรื่องระบบลงทะเบียน training (อ่าน 303) 14 ก.ค. 60
การอบรมผู้นำเยาวชน โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ (อ่าน 342) 14 ก.ค. 60
กีฬาสีภายใน 2560 (อ่าน 322) 13 ก.ค. 60
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา (อ่าน 328) 07 ก.ค. 60
กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 2560 (อ่าน 307) 07 ก.ค. 60
กิจกรรมวันทานาบาตะ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 308) 07 ก.ค. 60
มอบทุนจากโครงการ NU Tutor (อ่าน 340) 06 ก.ค. 60
มอบรางวัลนักกีฬามวยปล้ำ (อ่าน 326) 06 ก.ค. 60
รับเกียรติบัตรงานชุมนุมยุวกาชาด (อ่าน 301) 06 ก.ค. 60
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 316) 01 ก.ค. 60
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ 2560 (อ่าน 323) 30 มิ.ย. 60
รับการนิเทศติดตาม OBECQA (อ่าน 292) 30 มิ.ย. 60
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชน (อ่าน 344) 28 มิ.ย. 60
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 304) 15 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 315) 15 มิ.ย. 60
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (อ่าน 326) 09 มิ.ย. 60
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 315) 09 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 316) 02 มิ.ย. 60
วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 (อ่าน 306) 31 พ.ค. 60
สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิด ชุมชน ครั้งที่ 29 (อ่าน 330) 29 พ.ค. 60
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 (อ่าน 396) 17 พ.ค. 60
รับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 315) 07 เม.ย. 60
เข้าร่วมการประชุม "โครงการการพัฒนาวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 251) 05 เม.ย. 60
ประชุมข้าราชครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 283) 05 เม.ย. 60
กิจกรรมการพัฒนาครูสู่ชุมชน PLC ของโรงเรียน (อ่าน 317) 05 เม.ย. 60
การพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 320) 31 มี.ค. 60
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่1 (อ่าน 283) 28 มี.ค. 60
งานเทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2560 (อ่าน 329) 22 มี.ค. 60
มอบปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 317) 20 มี.ค. 60
กำหนดกาคสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 347) 17 มี.ค. 60
มอบเกียรติบัตร โครงการ 5ส. (อ่าน 373) 14 มี.ค. 60
สหกรณ์เด็กปั้น มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล (อ่าน 316) 14 มี.ค. 60