โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 80) 25 ธ.ค. 60
เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 80) 23 ธ.ค. 60
เข้าร่วมฟังแนะแนว โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) (อ่าน 77) 20 ธ.ค. 60
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ (อ่าน 82) 11 ธ.ค. 60
พิธีบวงสรวง สมโภชอนุสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (อ่าน 89) 08 ธ.ค. 60
เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 121) 05 ธ.ค. 60
เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) (อ่าน 95) 30 พ.ย. 60
จัดกิจกรรมให้ความรู้การศึกษาต่อสายอาชีพ จากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (อ่าน 92) 28 พ.ย. 60
"กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 61) 22 พ.ย. 60
ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน นักนานาชาติ PISA (อ่าน 94) 21 พ.ย. 60
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค (อ่าน 74) 21 พ.ย. 60
ดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 106) 17 พ.ย. 60
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 118) 09 พ.ย. 60
ทำการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 96) 06 พ.ย. 60
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 (อ่าน 88) 03 พ.ย. 60
ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ในนามจิตอาสาของพระราชา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 90) 24 ต.ค. 60
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ (อ่าน 91) 23 ต.ค. 60
วันที่ 12-20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นศูนย์ฝึกย่อยการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 93) 12 ต.ค. 60
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ช่วยกันปลูกต้นดาวเรือง บริเวณรอบๆโรงเรียน (อ่าน 79) 06 ต.ค. 60
โครงงานโรงเรียนคุณธรรมจัดกิจกรรม นำเสนอโครงงานคุณธรรม โดยการระดมความคิดจากคณะครู (อ่าน 104) 05 ต.ค. 60
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 90) 29 ก.ย. 60
ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี (อ่าน 236) 28 ก.ย. 60
ร่วมกันจัดกิจกรรม "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" เนื่องในงาน "วันวานที่พากเพียร (อ่าน 273) 27 ก.ย. 60
เข้ารับมอบเงินช่วยเหลือรายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็กและครอบครัวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ (อ่าน 345) 27 ก.ย. 60
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (อ่าน 326) 25 ก.ย. 60
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ (อ่าน 333) 15 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล.๕๕ก ด (อ่าน 361) 15 ม.ค. 61
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล มอบเกียรติบัตร บัตรมัคคุเทศก์น้อยประจำเขตห้ามล่าฯ และของที่ระลึก (อ่าน 387) 26 ก.ย. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรแกนนำในการใช้รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 270) 23 ก.ย. 60
ร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในวันเยาวชน (อ่าน 356) 22 ก.ย. 60
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปี (อ่าน 381) 22 ก.ย. 60
วันสันติภาพสากล ประจำปี 2560 (อ่าน 459) 21 ก.ย. 60
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 415) 20 ก.ย. 60
เนินมะปรางเกมส์ 2560 (อ่าน 427) 16 ก.ย. 60
การประชุมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 417) 11 ก.ย. 60
รายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา (อ่าน 479) 06 ก.ย. 60
โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน (อ่าน 454) 05 ก.ย. 60
การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 399) 28 ส.ค. 60
แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 23 (อ่าน 383) 26 ส.ค. 60
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 (อ่าน 605) 26 ส.ค. 60