โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรแกนนำในการใช้รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 241) 23 ก.ย. 60
ร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในวันเยาวชน (อ่าน 304) 22 ก.ย. 60
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปี (อ่าน 318) 22 ก.ย. 60
วันสันติภาพสากล ประจำปี 2560 (อ่าน 431) 21 ก.ย. 60
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 387) 20 ก.ย. 60
เนินมะปรางเกมส์ 2560 (อ่าน 394) 16 ก.ย. 60
การประชุมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 386) 11 ก.ย. 60
รายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา (อ่าน 443) 06 ก.ย. 60
โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน (อ่าน 420) 05 ก.ย. 60
การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 374) 28 ส.ค. 60
แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 23 (อ่าน 359) 26 ส.ค. 60
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 (อ่าน 579) 26 ส.ค. 60
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 356) 25 ส.ค. 60
อบรมให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น (อ่าน 308) 24 ส.ค. 60
แอโรบิค เพื่อสุขภาพ (อ่าน 307) 16 ส.ค. 60
โครงการธรรมยาตรา พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา (อ่าน 365) 18 ส.ค. 60
เข้าร่วมโครงการ Osotsapa Road to University 2017 (อ่าน 312) 17 ส.ค. 60
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 (อ่าน 299) 16 ส.ค. 60
รู้ทันควัน Know Smoking (อ่าน 318) 12 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 326) 11 ส.ค. 60
โรงเรียนคุณธรรมช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง (อ่าน 331) 11 ส.ค. 60
โรงเรียนคุณธรรมช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง (อ่าน 348)
ค่ายฝึกทักษะชีวิต แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 (อ่าน 298) 04 ส.ค. 60
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1/2560 (อ่าน 306) 01 ส.ค. 60
ค่ายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 (อ่าน 305) 01 ส.ค. 60
รวมพลังแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ร.10 (อ่าน 323) 27 ก.ค. 60
กิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (อ่าน 308) 27 ก.ค. 60
สอบ Pre O-NET ม.6 (อ่าน 324) 24 ก.ค. 60
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหา (อ่าน 281) 24 ก.ค. 60
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (อ่าน 297) 24 ก.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่3/2560 (อ่าน 313) 21 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียน 1/2560 (อ่าน 292) 19 ก.ค. 60
สอบPre O-NET ม.3 (อ่าน 309) 19 ก.ค. 60
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 295) 18 ก.ค. 60
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560 (อ่าน 263) 18 ก.ค. 60
กีฬาสีภายใน 2560 (อ่าน 280) 13 ก.ค. 60
การอบรมผู้นำเยาวชน โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ (อ่าน 293) 14 ก.ค. 60
การประชุม Video Conference เรื่องระบบลงทะเบียน training (อ่าน 258) 14 ก.ค. 60
กิจกรรมวันทานาบาตะ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 272) 07 ก.ค. 60
กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 2560 (อ่าน 263) 07 ก.ค. 60