โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก (อ่าน 153) 26 มิ.ย. 61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (อ่าน 76) 25 มิ.ย. 61
เกณฑ์การตัดสินการเเข่งขัน เต้น รำ ประกอบเพลง วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (อ่าน 139) 25 มิ.ย. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบทา (อ่าน 78) 20 มิ.ย. 61
จัดกิจกรรมนันทนาการทางด้านดนตรี ในช่วงเวลาพักกลางวัน ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามค (อ่าน 78) 20 มิ.ย. 61
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ด้วยการวิเคราะห์จุด (อ่าน 83) 19 มิ.ย. 61
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 61 (อ่าน 44) 18 มิ.ย. 61
เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกความรัก เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 14-16 มิ (อ่าน 74) 16 มิ.ย. 61
งานสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 (อ่าน 66) 15 มิ.ย. 61
จัดทำโครงการ "ของหายได้คืน" เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก (อ่าน 71) 15 มิ.ย. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ช่วยกันปรับปรุงห้องเรียนให้น่าอยู่ (อ่าน 65) 15 มิ.ย. 61
จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560) และราย (อ่าน 68) 15 มิ.ย. 61
จัดกิจกรรมไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเน (อ่าน 78) 14 มิ.ย. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ช่วยกันปลูกต้นไม้เ (อ่าน 60) 14 มิ.ย. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมกันคิดและประดิษฐ์พานไหว้ครู พร้อมทั้งฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (อ่าน 88) 13 มิ.ย. 61
งานปกครองร่วมกับฝ่ายวิชาการ พูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 72) 13 มิ.ย. 61
เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก ระดับภาค5 (อ่าน 72) 12 มิ.ย. 61
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมก (อ่าน 60) 07 มิ.ย. 61
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุ (อ่าน 79) 06 มิ.ย. 61
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 86) 05 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนนักศึกษาวิทชาทหาร นักเรียนชั้น ม.4 สามารถสมัครเรียนนักศึกษาวิทชาทหาร (อ่าน 81) 18 พ.ค. 61
กำหนดการเปิดเรียน นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 74) 14 พ.ค. 61
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 71) 07 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ชั้นม.1และ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 240) 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ชั้นม.1และ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 253) 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 324) 31 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 315) 31 มี.ค. 61
เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2561 (อ่าน 244) 20 มี.ค. 61
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ 18-29 มีนาคม 2561 (อ่าน 252) 19 มี.ค. 61
โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Smart group (อ่าน 244) 10 มี.ค. 61
พิธีปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 240) 09 มี.ค. 61
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 234) 06 มี.ค. 61
คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สำหรับปีกา (อ่าน 256) 26 ก.พ. 61
จัดโครงการปรัชญาสัญจร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (อ่าน 172) 23 ก.พ. 61
จัดให้มีการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 170) 20 ก.พ. 61
ร่วมรับ ฟังการรายงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (อ่าน 174) 19 ก.พ. 61
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2561 (อ่าน 114) 16 ก.พ. 61
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” (อ่าน 189) 16 ก.พ. 61
เข้าฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 (อ่าน 159) 15 ก.พ. 61
กิจกรรมวันวาเลนไลน์ ประจำปี 2561 (Valentine's 2018) (อ่าน 118) 14 ก.พ. 61