โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 และส่งมอบงานให้กับสภานักเรียนปี 2561 (อ่าน 78) 12 ก.ค. 61
คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบสับปะรดเพื่อนำไปให้นักเรียนและคณะครู (อ่าน 73) 11 ก.ค. 61
พุธเช้าข่าว สพฐ. (อ่าน 79) 11 ก.ค. 61
ตั้งจิตอธิษฐาน ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า จ.เชียงราย (อ่าน 63) 10 ก.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างอ (อ่าน 70) 10 ก.ค. 61
กิจกรรมวันทานะบะตะ 2561 (อ่าน 114) 06 ก.ค. 61
จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ของคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต (อ่าน 86) 05 ก.ค. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมวันทานะบะตะให้กับนักเรียน (อ่าน 90) 04 ก.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2561 (อ่าน 71) 04 ก.ค. 61
พุธเช้า ข่าว สมฐ. (อ่าน 65) 04 ก.ค. 61
คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา รวมพลังตั้งจิตอธิษฐาน ส่งกำลังใจให้ทีมฟ (อ่าน 100) 29 มิ.ย. 61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 68) 27 มิ.ย. 61
ในช่วงเช้าวันพุธ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมรับฟังรายการ พุธเช้าข่าวโรง (อ่าน 57) 27 มิ.ย. 61
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก (อ่าน 107) 26 มิ.ย. 61
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด” เ (อ่าน 82) 26 มิ.ย. 61
เกณฑ์การตัดสินการเเข่งขัน เต้น รำ ประกอบเพลง วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (อ่าน 99) 25 มิ.ย. 61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (อ่าน 51) 25 มิ.ย. 61
จัดกิจกรรมนันทนาการทางด้านดนตรี ในช่วงเวลาพักกลางวัน ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามค (อ่าน 54) 20 มิ.ย. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบทา (อ่าน 59) 20 มิ.ย. 61
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ด้วยการวิเคราะห์จุด (อ่าน 58) 19 มิ.ย. 61
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 61 (อ่าน 34) 18 มิ.ย. 61
เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกความรัก เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 14-16 มิ (อ่าน 48) 16 มิ.ย. 61
จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560) และราย (อ่าน 46) 15 มิ.ย. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ช่วยกันปรับปรุงห้องเรียนให้น่าอยู่ (อ่าน 43) 15 มิ.ย. 61
จัดทำโครงการ "ของหายได้คืน" เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก (อ่าน 48) 15 มิ.ย. 61
งานสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 (อ่าน 51) 15 มิ.ย. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ช่วยกันปลูกต้นไม้เ (อ่าน 44) 14 มิ.ย. 61
จัดกิจกรรมไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเน (อ่าน 54) 14 มิ.ย. 61
งานปกครองร่วมกับฝ่ายวิชาการ พูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 46) 13 มิ.ย. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมกันคิดและประดิษฐ์พานไหว้ครู พร้อมทั้งฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (อ่าน 55) 13 มิ.ย. 61
เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก ระดับภาค5 (อ่าน 50) 12 มิ.ย. 61
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมก (อ่าน 46) 07 มิ.ย. 61
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุ (อ่าน 54) 06 มิ.ย. 61
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 61) 05 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนนักศึกษาวิทชาทหาร นักเรียนชั้น ม.4 สามารถสมัครเรียนนักศึกษาวิทชาทหาร (อ่าน 61) 18 พ.ค. 61
กำหนดการเปิดเรียน นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 53) 14 พ.ค. 61
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 49) 07 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ชั้นม.1และ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 209) 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ชั้นม.1และ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 219) 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 292) 31 มี.ค. 61