โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนักเรียนเดินขบวนเนินมะปรางเมืองคนดีรู้รักสามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 23 มิ.ย.57 (อ่าน 623) 23 มิ.ย. 57
กิจกรรม อบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม 18 - 19 มิ.ย. 57 (อ่าน 646) 21 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันไหว้ครู 19 มิ.ย.57 (อ่าน 425) 20 มิ.ย. 57
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557 19 มิ.ย.57 (อ่าน 463) 20 มิ.ย. 57
กิจกรรม ดูภาพยนต์ สมเด็จพระนเรศวร 11 มิ.ย.57 (อ่าน 436) 11 มิ.ย. 57
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 6 มิ.ย. 57 (อ่าน 464) 08 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 30 พ.ค. 57 (อ่าน 475) 30 พ.ค. 57
กำหนดการระหว่างปิดภาคเรียน และกำหนดการเปิดภาคเรียน (อ่าน 475) 13 มี.ค. 57
การยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 454) 13 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 654) 13 มี.ค. 57