โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559 (อ่าน 365) 04 เม.ย. 59
สอบเข้า ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 364) 03 เม.ย. 59
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (อ่าน 367) 31 มี.ค. 59
ประชุมเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 429) 28 มี.ค. 59
เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นให้สนุกสะดุดรัก อ.เนินมะปราง เนื่องในงานเทศกาลผลไม้ (อ่าน 365) 19 มี.ค. 59
มอบรางวัลการแข่งขันมวยปล้ำ สุพรรณบุรีเกมส์ (อ่าน 478) 15 มี.ค. 59
รับย้ายครูจินดาภา คล้ายบุญมี (ครูภาษาไทยคนใหม่) (อ่าน 679) 14 มี.ค. 59
ศึกษาดูงานโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศและส่งครูสิทธิพร (อ่าน 446) 14 มี.ค. 59
กีฬามัธยมศึกษา กลุ่ม 2 เกมส์ (อ่าน 440) 11 มี.ค. 59
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (อ่าน 372) 09 มี.ค. 59
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 514) 09 มี.ค. 59
ชมสุริยุปราคา (อ่าน 432) 09 มี.ค. 59
The final orientation Congratulations (อ่าน 498) 08 มี.ค. 59
มอบเกียรติบัตรวิทยากรวันเด็ก (อ่าน 504) 08 มี.ค. 59
พิธีมอบวุฒิบัตรทวิศึกษา (อ่าน 426) 26 ก.พ. 59
จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อแก้ไขผลการเรียน (อ่าน 381) 25 ก.พ. 59
รับเกียรติบัตร มัคคุเทศก์รักษ์ท้องถิ่น (อ่าน 411) 25 ก.พ. 59
สอบปลายปีร้อยละ 20 โดยใช้ข้อสอบกลาง (อ่าน 427) 23 ก.พ. 59
รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558 (อ่าน 455) 19 ก.พ. 59
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 517) 18 ก.พ. 59
งานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) (อ่าน 503) 17 ก.พ. 59
การแข่งขันมารยาทไทย (อ่าน 412) 16 ก.พ. 59
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 420) 11 ก.พ. 59
กิจกรรมทวิศึกษา อบรมอาชีพระยะสั้น งานคหกรรม (อ่าน 439) 11 ก.พ. 59
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2558 (อ่าน 422) 09 ก.พ. 59
จัดติวข้อสอบโอเน็ต ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 473) 02 ก.พ. 59
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีตวามสามารถพิเศษด้านกีฬา (อ่าน 465) 01 ก.พ. 59
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีตวามสามารถพิเศษด้านจักสาน (อ่าน 530) 01 ก.พ. 59
กำหนดการ เปิด ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 480) 27 ต.ค. 58
การต้อนรับครูธนากร อินมั่น พร้อมด้วยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (อ่าน 606) 04 ก.ย. 58
วันสันติภาพโลก (อ่าน 725) 02 ก.ย. 58
โครงการ Smile Idol ฟันสวยยิ้มใสใส่ใจช่องปาก (อ่าน 867) 28 ส.ค. 58
ศึกษาดูงานโรงเรียนนครไทยและโรงเรียนชาติตระการวิทยา (อ่าน 560) 27 ส.ค. 58
มอบเกียรติบัตรจัดนิทรรศการนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 599) 26 ส.ค. 58
รับทุนมัคคุเทศก์น้อย (อ่าน 544) 26 ส.ค. 58
มอบบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์น้อยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล (อ่าน 699) 21 ส.ค. 58
มอบเกียรติบัตรประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏ (อ่าน 600) 21 ส.ค. 58
สัปดาห์วิทยาศาสตร์บูรณาการสู่อาเซียน (อ่าน 696) 21 ส.ค. 58
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 543) 20 ส.ค. 58
กิจกรรมเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งคณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 553) 20 ส.ค. 58