โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7-10 ก.ย.57 (อ่าน 512) 16 ก.ย. 57
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 11 ก.ย.57 (อ่าน 407) 11 ก.ย. 57
กิจกรรมตักบาตรหนังสือ 29 ส.ค.57 (อ่าน 441) 29 ส.ค. 57
กิจกรรมวันทานาบาตะของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 21ส.ค.57 (อ่าน 448) 21 ส.ค. 57
กิจกรรม ร่วมจัดบูธกับโรงพยาบาลส่วนตำบลโปร่งไผ่ 19ส.ค.57 (อ่าน 414) 19 ส.ค. 57
กิจกรรม พิธีวันแม่ถวายพระพรจุดเทียนชัย ณ หน้าอำเภอเนินมะปราง 12ส.ค.57 (อ่าน 460) 12 ส.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเป็นสนาม สอบ PISA ม.1 และ ม.4 2ส.ค.57 (อ่าน 533) 02 ส.ค. 57
รับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นายนคเรศ นิลวงศ์ 1ส.ค.57 (อ่าน 460) 01 ส.ค. 57
กิจกรรมตรวจฟันนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 31.ก.ค.57 (อ่าน 506) 31 ก.ค. 57
กิจกรรม ทหารให้ความรู้เรื่องกฏหมาย (คสช).31 ก.ค.57 (อ่าน 474) 31 ก.ค. 57
เรื่อง การรับ – ส่งหนังสือในระบบ E-OFFICE (อ่าน 408) 15 ส.ค. 57
กิิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างสังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรง และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 29 ก.ค.57 (อ่าน 575) 29 ก.ค. 57
กิจกรรม วันกีฬาสีโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 24 - 25 ก.ค. 57 (อ่าน 562) 24 ก.ค. 57
กิจกรรม โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร ร่วมกับ ค่ายภาษาต่างประเทศ 22 ก.ค. 57 (อ่าน 424) 22 ก.ค. 57
กิจกรรม โครงการมะปรางหวานสืบสานภูมิปัญญา จากภาษาสู่วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 19 - 20 ก.ค. 57 (อ่าน 464) 19 ก.ค. 57
ความคืบหน้าของการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 661) 14 ก.ค. 57
กิจกรรม ปล่อยปลาน้อมนำกระแสราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 457) 08 ก.ค. 57
กิจกรรม เดินขบวนวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 3 ก.ค. 57 (อ่าน 449) 03 ก.ค. 57
กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา 10 ก.ค.57 (อ่าน 456) 10 ก.ค. 57
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of understanding วันทีื่ 10 ก.ค 57 (อ่าน 814) 10 ก.ค. 57
ตรวจการดำเนินงานก่อสร้างป้ายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 432) 30 มิ.ย. 57
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2557 (อ่าน 401) 30 มิ.ย. 57
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สพม.39 (อ่าน 417) 26 มิ.ย. 57
กิจกรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และ เล่นดนตรีโฟล์คซอง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย 57 (อ่าน 407) 26 มิ.ย. 57
กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง ชมรม To Be Number One ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ 25 มิ.ย.57 (อ่าน 442) 25 มิ.ย. 57
กิจกรรมเต้นแอโรบิกรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ชมรม To Be Number One 25 มิ.ย. 57 (อ่าน 444) 25 มิ.ย. 57
กิจกรรมนักเรียนเดินขบวนเนินมะปรางเมืองคนดีรู้รักสามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 23 มิ.ย.57 (อ่าน 556) 23 มิ.ย. 57
กิจกรรม อบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม 18 - 19 มิ.ย. 57 (อ่าน 589) 21 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันไหว้ครู 19 มิ.ย.57 (อ่าน 381) 20 มิ.ย. 57
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557 19 มิ.ย.57 (อ่าน 419) 20 มิ.ย. 57
กิจกรรม ดูภาพยนต์ สมเด็จพระนเรศวร 11 มิ.ย.57 (อ่าน 388) 11 มิ.ย. 57
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 6 มิ.ย. 57 (อ่าน 420) 08 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 30 พ.ค. 57 (อ่าน 430) 30 พ.ค. 57
กำหนดการระหว่างปิดภาคเรียน และกำหนดการเปิดภาคเรียน (อ่าน 429) 13 มี.ค. 57
การยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 407) 13 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 590) 13 มี.ค. 57