โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 89) 01 เม.ย. 63
วันที่ 6 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ (อ่าน 150) 06 มี.ค. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป (อ่าน 122) 05 มี.ค. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนัก (อ่าน 130) 05 มี.ค. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนัก (อ่าน 135) 05 มี.ค. 63
วันที่ 4 มีนาคม 2563 นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสุโขทัย กล่าวอำลาผู้บ (อ่าน 119) 04 มี.ค. 63
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมแสดงความยินดีและม (อ่าน 127) 03 มี.ค. 63
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมกา (อ่าน 121) 03 มี.ค. 63
วันที่ 2 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมแสดงความยินดีและม (อ่าน 139) 02 มี.ค. 63
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับนักเรีย (อ่าน 127) 27 ก.พ. 63
วันที่ 26 - 28 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ และผู้กำกับ ครูผู้ควบคุม โรงเรียนเนินมะปรางศึก (อ่าน 93) 26 ก.พ. 63
วันที่ 26 ก.พ. 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมลงนามตามโครงการขยายความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่า (อ่าน 68) 26 ก.พ. 63
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูแ (อ่าน 75) 24 ก.พ. 63
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยานำนักกีฬามวยปล้ำ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยป (อ่าน 64) 21 ก.พ. 63
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดติว Pre O-NET ให้กับน (อ่าน 74) 17 ก.พ. 63
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่ว (อ่าน 91) 14 ก.พ. 63
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 งานสภานักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้ (อ่าน 77) 14 ก.พ. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.40 น. ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จั (อ่าน 92) 13 ก.พ. 63
ข่าวการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 103) 13 ก.พ. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบถ้วยรางวัล การแข่งขันกิจกรรมเชื่อ (อ่าน 92) 13 ก.พ. 63
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และครูฝึกส (อ่าน 92) 13 ก.พ. 63
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระล (อ่าน 87) 12 ก.พ. 63
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้ (อ่าน 77) 11 ก.พ. 63
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ.2563 นั้น สำนักงานปลัด (อ่าน 79) 10 ก.พ. 63
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ให้ก (อ่าน 76) 07 ก.พ. 63
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริ (อ่าน 82) 07 ก.พ. 63
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ดำเนินการจ่ายเงิน (อ่าน 60) 06 ก.พ. 63
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน (อ่าน 96) 05 ก.พ. 63
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมการลงน (อ่าน 66) 05 ก.พ. 63
พ่อเมืองสองแควสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อแก่เด็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 57) 05 ก.พ. 63
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอ (อ่าน 99) 04 ก.พ. 63
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนของโ (อ่าน 98) 04 ก.พ. 63
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนของโ (อ่าน 86) 03 ก.พ. 63
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเหรียญและเกียรติบัตร แสดงความยินดี (อ่าน 90) 03 ก.พ. 63
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 91) 03 ก.พ. 63
ธจ.พิษณุโลก พร้อมจัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พบเด็ก ม.3 ทั้งจังหวัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อ (อ่าน 87) 01 ก.พ. 63
วันที่ 31 มกราคม 2563 นายปารเมศ แสงสว่าง นายอำเภอเนินมะปราง เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันตรุษจีน ประจ (อ่าน 114) 31 ม.ค. 63
วันที่ 30 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จำนวน 93 คน เข้าร่วมอบรมโครงการนักเรียนรุ (อ่าน 81) 30 ม.ค. 63
วันที่ 30 มกราคม 2563 กิจกรรมยุวกาชาด ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อให้สม (อ่าน 87) 30 ม.ค. 63
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 “อุดรธานีเกมส์” วันที่ 22-30 มกราคม (อ่าน 59) 30 ม.ค. 63