โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายฝึกทักษะชีวิต แนวคิดไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรม"ค่ายฝึกทักษะชีวิต แนวคิดไทยแลนด์ 4.0" ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-5 จำนวน 591 คน โดยแบ่งค่ายออกเป็น 8 กลุ่ม คือ สัปดาห์อาเซียน , คณิตศาสตร์ , เยาวชนไทยรักษ์ภาษาไทย , Smart Language Camp , วิทยาศาสตร์ , การงานอาชีพ , พัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์ และปลูกจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 2.เพิ่มพูนทักษะ/กระบวนการในการเรียนรู้ 3.ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.ได้ทำงานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน 5.มีทักษะที่จำเป็นสามารถดำรงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 327 ครั้ง