โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนของโ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการผู้นิเทศ ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ การเยี่ยมชั้นเรียน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2563,15:37   อ่าน 148 ครั้ง