โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธจ.พิษณุโลก พร้อมจัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พบเด็ก ม.3 ทั้งจังหวัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อ

ศธจ.พิษณุโลก พร้อมจัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พบเด็ก ม.3 ทั้งจังหวัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อ

นายลือชัย ชูนาคา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากการที่นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในนามประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกให้กับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ที่ผ่านมานั้น โดยหนึ่งในนโยบายการจัดการศึกษาที่สำคัญคือ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้

โดยในงานดังกล่าว นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จะเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักเรียนที่จะศึกษาต่อสายสามัญศึกษาหรือสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน ทั้ง 3 ประการ ได้แก่ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญฉพาะด้าน ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ โดยมีวิทยากรมาสร้างแรงบรรดาใจ คือนายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว, นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และนางผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ในงานดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,877 คน โดยช่องทางการถ่ายทอดสัญญาณกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจผ่าน TV Conference ดังนี้ WEB Conference ห้องเรียน ONLINE 3901 ของ สพม. 39 ทาง Facebook ของ สพม. 39 และช่อง Youtube : PPMEDIA PLK จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก รับชมการถ่ายทอดสัญญาณสดจากหอประชุมราชานุเคราะห์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในวันเวลาดังกล่าว เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
..........................................................................
วรางคณา อนันตะ /ข่าว
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2563,15:20   อ่าน 143 ครั้ง