โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เพื่อมุ่งยกระดับผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ี่ 3 และ 6 ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา, โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม และโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 408 ครั้ง