โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมน้อมมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ของสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 203) 24 ก.ย. 64
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน LIVEWORKSHEETS เพื่อการวัดผลและประเมินผล (อ่าน 195) 18 ก.ย. 64
เข้าร่วมงาน KICK OFF "คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (PU_OLR)" รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 224) 16 ก.ย. 64
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 218) 13 ก.ย. 64
ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 197) 09 ก.ย. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้ร่วมติดตามมอบเงินเยียวยาฯ 2,000 บาท ในโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 186) 08 ก.ย. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 188) 06 ก.ย. 64
ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Application ZOOM (อ่าน 186) 05 ก.ย. 64
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva" ผ่านระบบ Online (Zoom Meeting) (อ่าน 199) 04 ก.ย. 64
กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 191) 03 ก.ย. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมประชุมการนำเสนอการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (อ่าน 87) 27 ส.ค. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ฯโควิด -19 และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน (อ่าน 79) 27 ส.ค. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ (อ่าน 89) 25 ส.ค. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมเป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา (กสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (อ่าน 78) 24 ส.ค. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น (อ่าน 78) 24 ส.ค. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เดินทางไปมอบรถตู้โรงเรียนให้กับโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม (อ่าน 80) 19 ส.ค. 64
ได้จัดอบรมการบันทึกคลิปการสอนด้วยโปรแกรม CANVA (อ่าน 71) 17 ส.ค. 64
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมใจกันเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid 19) (อ่าน 61) 13 ส.ค. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting (อ่าน 65) 11 ส.ค. 64
ประชุมสภากาแฟยามเช้า เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19 (อ่าน 90) 05 ส.ค. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้นิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา (อ่าน 97) 04 ส.ค. 64
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา (อ่าน 70) 02 ส.ค. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มอบเงินสนับสนุนรวมใจสู้ภัยโควิด-19 ให้กับสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 69) 27 ก.ค. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting (อ่าน 56) 21 ก.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) (อ่าน 63) 21 ก.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุข (อ่าน 66) 20 ก.ค. 64
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน (อ่าน 69) 16 ก.ค. 64
เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting (อ่าน 67) 09 ก.ค. 64
ประชุมสภากาแฟยามเช้า เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) (อ่าน 63) 07 ก.ค. 64
ได้รับมอบรถตู้โรงเรียน จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี โดยผู้อำนวยการ ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี และคณะครู เป็นผู้มอบ เพื่อใช้ประโยชน์แก่นักเรียนและคณะครู (อ่าน 87) 07 ก.ค. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 (อ่าน 90) 26 มิ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 51) 26 มิ.ย. 64
ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 95) 24 มิ.ย. 64
ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย (อ่าน 110) 21 มิ.ย. 64
กิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ในการจัดการเรียนการสอน On-Site ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 84) 21 มิ.ย. 64
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้กล่าวแนะนำตัวและพบปะนักเรียน (อ่าน 114) 15 มิ.ย. 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้การจัดการเรียนการสอน On-Site ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 78) 14 มิ.ย. 64
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (อ่าน 78) 10 มิ.ย. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ,นายวัลลภ มานักฆ้อง และนางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 (อ่าน 78) 09 มิ.ย. 64
ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (อ่าน 77) 01 มิ.ย. 64