โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 กันยายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการวัยรุ่นหมุนโลก เพื่อพัฒยาศักย (อ่าน 33) 07 ก.ย. 63
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 งานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมลงนามสัญญาผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. (อ่าน 23) 31 ส.ค. 63
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 งานโรงอาหารได้จัดประชุมผู้ประกอบการที่ขายอาหารให้กับนักเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 17) 27 ส.ค. 63
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีก (อ่าน 18) 27 ส.ค. 63
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้ม (อ่าน 21) 26 ส.ค. 63
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน (อ่าน 20) 25 ส.ค. 63
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวอรทัย สิบหมื่นเปี่ยม ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา และคณะกรรมการท้องถ (อ่าน 22) 24 ส.ค. 63
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (อ่าน 18) 21 ส.ค. 63
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กั (อ่าน 36) 20 ส.ค. 63
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรี (อ่าน 47) 18 ส.ค. 63
วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โ (อ่าน 35) 17 ส.ค. 63
วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน (อ่าน 54) 14 ส.ค. 63
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุค (อ่าน 41) 12 ส.ค. 63
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุค (อ่าน 42) 11 ส.ค. 63
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45-10.25 น. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ดำเนินการคัดกรองความสามารถในก (อ่าน 46) 06 ส.ค. 63
วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง (อ่าน 44) 04 ส.ค. 63
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการมอบเก (อ่าน 48) 30 ก.ค. 63
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุค (อ่าน 29) 28 ก.ค. 63
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ทีม N.S. นักประดิษฐ์ของฐานการเรียนรู้มัคคุเทศก์น้อยรักษ์เนินมะปรางได้เริ่มต (อ่าน 41) 25 ก.ค. 63
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และ (อ่าน 33) 24 ก.ค. 63
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุค (อ่าน 21) 24 ก.ค. 63
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายธนวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไปโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทย (อ่าน 17) 21 ก.ค. 63
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมหาเสียงเลือ (อ่าน 16) 20 ก.ค. 63
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม “ผูกรัก สานสัมพั (อ่าน 21) 17 ก.ค. 63
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ตรวจสุขภาพและสมรรถภาพกายนักเรียนทุกระดั (อ่าน 18) 16 ก.ค. 63
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลเนินมะปราง ได้ให้ความรู้เรื่อง (อ่าน 34) 14 ก.ค. 63
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. งานอนามัยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องป (อ่าน 30) 10 ก.ค. 63
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ และนางสาววีรยา โพยมรัตน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่กา (อ่าน 23) 03 ก.ค. 63
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปารเมศ แสงสว่าง นายอำเภอเนินมะปราง พร้อมด้วย นายธรรมรัตน์ เพชรี สาธารณสุขอำ (อ่าน 32) 02 ก.ค. 63
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เส (อ่าน 18) 02 ก.ค. 63
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีจุดคัดกรอง (อ่าน 19) 01 ก.ค. 63
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึก (อ่าน 89) 30 มิ.ย. 63
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดเตรียมความพร้อม ทำความสะอาดห้องเรียน และอ (อ่าน 77) 29 มิ.ย. 63
26 มิถุนายน 2563 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 96) 26 มิ.ย. 63
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดเตรียมห้องเรียนตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข (อ่าน 95) 26 มิ.ย. 63
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยกา (อ่าน 79) 26 มิ.ย. 63
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มอบโครงเหล็กให้กับ นายธีรสิทธิ์ วิเศษ ผู้อำนวยก (อ่าน 81) 25 มิ.ย. 63
เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา งานโรงอาหาร และงานอนามัยโรงเรียน ได้จ (อ่าน 85) 24 มิ.ย. 63
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาได้จัดการประเมินผลงานที่เ (อ่าน 92) 24 มิ.ย. 63
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมคนขับรถรั (อ่าน 77) 22 มิ.ย. 63