โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู ทองมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2520 - 30 ก.ย. 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ขุนพิลึก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2522 - 2 พ.ค. 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ภาวะไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พ.ค. 2526 - 3 พ.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายไพจิตร วัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พ.ค. 2535 - 30 พ.ค. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดร เนื่องไชยยศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ธ.ค. 2541 - 20 มิ.ย. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายช่วยชาติ ตันตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 มิ.ย. 2542 - 30 ก.ย. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ คุ้มพวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธ.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ รอดสงฆ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พ.ย. 53 - 8 ต.ค.56
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ ชูศรีโฉม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ต.ค.56 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว คำดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค.57 - ปัจจุบัน