โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,20:54   อ่าน 17 ครั้ง