โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.วันชัย​ อยู่ตรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัลลภ มานักฆ้อง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา