โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินคงคลัง พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 34623
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.32 KB 34628
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.54 KB 34631
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.26 KB 34630
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.03 KB 34629
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 34632
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.59 KB 34631
016-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.22 KB 34634
015-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.32 KB 34629
014-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 336.71 KB 34730
013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 34740
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.25 KB 34872
คู่มือการให้บริการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 34629
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.28 MB 34634
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 819.34 KB 34636
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงานหลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.1 KB 34623
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน พุทธศักราช ๒๕๔๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.5 KB 34623
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.79 KB 34634
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.36 KB 34629
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.71 KB 34624
พระราชบัญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.59 KB 34628
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๔๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.66 KB 34634
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.75 KB 34631
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.98 KB 34630
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.84 KB 34631
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 34630
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ (ฉับับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 34629
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช ๒๕๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 34627
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 34627
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 34627
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 34625
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พุทธศักราช ๒๕๔๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.3 KB 34633
พระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พุทธสักราช ๒๕๔๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.14 KB 34631
การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.84 KB 34629
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.67 KB 34626
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.43 KB 34629
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.92 KB 34623
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พุทธศักราช ๒๕๔๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.84 KB 34625
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 27.81 KB 34628
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช ๒๕๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 27.22 KB 34631
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.97 KB 34633
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 34630
ความพึงพอใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.95 KB 34628
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.1 KB 34629
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.08 KB 34635
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.74 KB 34633
พรบ-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 34628
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.95 KB 34643
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 762.48 KB 35451
ว26-2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 34630
ว24-2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.65 KB 34621
ว21-2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 34617
ว20-2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 34618
ว19-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.75 KB 34620
ว15-2561 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.28 KB 34618
ว14-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 34617
ว14-2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.22 KB 34623
ว6-2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 34619
ว5-2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 34619
ว5-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.6 KB 34620
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.02 KB 34620
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 34618
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.88 MB 34619
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 570.36 KB 34614
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 34624
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นคํานําหน้านาม พ.ศ. 2536 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.78 KB 34616
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.73 KB 34620
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 34616
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.11 KB 34619
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้ อาคาร สถาน ที่ ของสถานศึกษา พ ศ 2539 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.39 KB 34616
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.77 KB 34616
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.54 KB 34620
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 34616
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.15 KB 34626
สถิติการขอใช้สถานที่โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.84 KB 34621
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ การขอใช้สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 34735
คู่มือหรือการให้บริการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 34706
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 34617
อื่นๆ
คู่มือการเขียนกิจกรรมโครงการ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.31 KB 34853
คู่มือการเขียนกิจกรรมโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 212.46 KB 34913
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 314.36 KB 37534