โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินคงคลัง พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 48562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.32 KB 48350
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.54 KB 48364
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.26 KB 48373
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.03 KB 48547
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 48493
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.59 KB 48157
016-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.22 KB 48179
015-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.32 KB 48594
014-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 336.71 KB 48583
013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 49202
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.25 KB 48553
คู่มือการให้บริการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 48361
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.28 MB 48431
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 819.34 KB 48327
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงานหลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.1 KB 48326
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน พุทธศักราช ๒๕๔๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.5 KB 48301
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.79 KB 48160
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.36 KB 48505
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.71 KB 48195
พระราชบัญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.59 KB 48316
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๔๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.66 KB 48603
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.75 KB 48441
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.98 KB 48206
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.84 KB 48275
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 48514
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ (ฉับับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 48331
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช ๒๕๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 48447
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 48206
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 48261
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 48404
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พุทธศักราช ๒๕๔๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.3 KB 48341
พระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พุทธสักราช ๒๕๔๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.14 KB 48443
การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.84 KB 48452
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.67 KB 48295
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.43 KB 48237
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.92 KB 48451
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พุทธศักราช ๒๕๔๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.84 KB 48281
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 27.81 KB 48212
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช ๒๕๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 27.22 KB 48271
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.97 KB 48602
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48370
ความพึงพอใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.95 KB 48583
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.1 KB 48603
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.08 KB 48360
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.74 KB 48176
พรบ-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 48335
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.95 KB 48363
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 762.48 KB 50779
ว26-2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 48282
ว24-2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.65 KB 48227
ว21-2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48548
ว20-2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 48340
ว19-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.75 KB 48465
ว15-2561 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.28 KB 48387
ว14-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 48563
ว14-2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.22 KB 48273
ว6-2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 48397
ว5-2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 48543
ว5-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.6 KB 48403
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.02 KB 48292
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 48279
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.88 MB 48254
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 570.36 KB 48515
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48157
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นคํานําหน้านาม พ.ศ. 2536 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.78 KB 48249
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.73 KB 48231
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 48453
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.11 KB 48248
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้ อาคาร สถาน ที่ ของสถานศึกษา พ ศ 2539 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.39 KB 48577
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.77 KB 48551
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.54 KB 48291
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 48581
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.15 KB 48299
สถิติการขอใช้สถานที่โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.84 KB 48348
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ การขอใช้สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 48840
คู่มือหรือการให้บริการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48185
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 48348
อื่นๆ
คู่มือการเขียนกิจกรรมโครงการ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.31 KB 48210
คู่มือการเขียนกิจกรรมโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 212.46 KB 48193
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 314.36 KB 48493