โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 1
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.8 KB 1
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 1
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 1
คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินคงคลัง พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 48564
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.32 KB 48352
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.54 KB 48366
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.26 KB 48375
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.03 KB 48549
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 48495
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.59 KB 48159
016-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.22 KB 48183
015-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.32 KB 48597
014-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 48588
013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.9 KB 49204
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.84 KB 1
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.83 KB 1
O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 524.47 KB 1
O14 คู่มือการให้บริการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.98 MB 1
O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.66 MB 1
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงานหลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.1 KB 48328
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน พุทธศักราช ๒๕๔๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.5 KB 48303
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.79 KB 48162
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.36 KB 48507
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.71 KB 48197
พระราชบัญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.59 KB 48318
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๔๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.66 KB 48605
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.75 KB 48443
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.98 KB 48208
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.84 KB 48277
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 48516
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ (ฉับับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 48334
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช ๒๕๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 48449
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 48209
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 48263
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 48406
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พุทธศักราช ๒๕๔๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.3 KB 48343
พระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พุทธสักราช ๒๕๔๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.14 KB 48445
การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.84 KB 48454
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.67 KB 48297
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.43 KB 48239
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.92 KB 48453
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พุทธศักราช ๒๕๔๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.84 KB 48283
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 27.81 KB 48214
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช ๒๕๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 27.22 KB 48273
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ รับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 1
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 1
ระเบียบการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 1
ระเบียบกระทรวงการคลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.78 KB 1
O16ความพึงพอใจ2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.16 KB 1
O15สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.86 KB 1
O25นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.73 KB 1
คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1
O13คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคลากร 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 2
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 1
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 1
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 1
พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547(4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.02 KB 1
พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547(3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.36 KB 1
พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109 KB 1
พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.87 KB 1
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.05 KB 1
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 1
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.52 KB 1
สถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.97 KB 48605
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48373
ความพึงพอใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.95 KB 48585
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.1 KB 48605
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.08 KB 48362
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.74 KB 48178
พรบ-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 48337
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 48366
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 762.48 KB 50782
ว26-2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 48284
ว24-2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.65 KB 48229
ว21-2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48550
ว20-2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 48342
ว19-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.75 KB 48467
ว15-2561 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.28 KB 48389
ว14-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 48565
ว14-2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.22 KB 48275
ว6-2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 48399
ว5-2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 48545
ว5-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.6 KB 48405
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.02 KB 48294
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 48281
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
O16 สถิติการขอใช้สถานที่โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.05 KB 1
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 1
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ การขอใช้สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 1
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.88 MB 48256
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 570.36 KB 48517
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48159
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นคํานําหน้านาม พ.ศ. 2536 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.78 KB 48251
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.73 KB 48233
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 48455
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.11 KB 48250
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้ อาคาร สถาน ที่ ของสถานศึกษา พ ศ 2539 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.39 KB 48579
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.77 KB 48553
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.54 KB 48293
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 48583
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.15 KB 48301
อื่นๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 1
คู่มือการเขียนกิจกรรมโครงการ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.31 KB 48213
คู่มือการเขียนกิจกรรมโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 212.46 KB 48197
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 314.36 KB 48496