โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 4
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.8 KB 4
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 4
คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 4
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินคงคลัง พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 48567
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.32 KB 48355
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.54 KB 48369
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.26 KB 48379
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.03 KB 48562
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 48498
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.59 KB 48172
016-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.22 KB 48186
015-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.32 KB 48600
014-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 48591
013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.9 KB 49217
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.84 KB 4
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.83 KB 14
O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 524.47 KB 4
O14 คู่มือการให้บริการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.98 MB 4
O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.66 MB 4
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงานหลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.1 KB 48331
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน พุทธศักราช ๒๕๔๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.5 KB 48316
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.79 KB 48175
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.36 KB 48520
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.71 KB 48201
พระราชบัญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.59 KB 48331
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๔๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.66 KB 48608
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.75 KB 48446
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.98 KB 48221
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.84 KB 48280
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 48529
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ (ฉับับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 48337
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช ๒๕๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 48462
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 48222
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 48276
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 48409
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พุทธศักราช ๒๕๔๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.3 KB 48356
พระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พุทธสักราช ๒๕๔๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.14 KB 48448
การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.84 KB 48457
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.67 KB 48300
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.43 KB 48242
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.92 KB 48456
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พุทธศักราช ๒๕๔๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.84 KB 48296
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 27.81 KB 48217
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช ๒๕๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 27.22 KB 48286
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ รับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 4
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 4
ระเบียบการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 14
ระเบียบกระทรวงการคลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.78 KB 14
O16ความพึงพอใจ2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.16 KB 4
O15สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.86 KB 4
O25นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.73 KB 4
คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 4
O13คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคลากร 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 15
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 4
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 14
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 14
พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547(4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.02 KB 14
พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547(3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.36 KB 14
พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109 KB 4
พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.87 KB 4
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.05 KB 14
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 14
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.52 KB 4
สถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.97 KB 48618
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48386
ความพึงพอใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.95 KB 48598
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.1 KB 48608
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.08 KB 48375
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.74 KB 48191
พรบ-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 48340
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 48369
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 762.48 KB 50785
ว26-2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 48287
ว24-2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.65 KB 48232
ว21-2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48563
ว20-2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 48345
ว19-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.75 KB 48470
ว15-2561 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.28 KB 48392
ว14-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 48578
ว14-2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.22 KB 48278
ว6-2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 48402
ว5-2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 48548
ว5-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.6 KB 48418
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.02 KB 48307
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 48284
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
O16 สถิติการขอใช้สถานที่โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.05 KB 4
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 14
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 4
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ การขอใช้สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 14
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.88 MB 48259
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 570.36 KB 48530
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48162
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นคํานําหน้านาม พ.ศ. 2536 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.78 KB 48264
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.73 KB 48236
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 48458
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.11 KB 48253
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้ อาคาร สถาน ที่ ของสถานศึกษา พ ศ 2539 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.39 KB 48592
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.77 KB 48566
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.54 KB 48296
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 48596
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.15 KB 48314
อื่นๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 14
คู่มือการเขียนกิจกรรมโครงการ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.31 KB 48216
คู่มือการเขียนกิจกรรมโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 212.46 KB 48210
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 314.36 KB 48500