โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ใบรายชื่อนักเรียนม.6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.5 KB
ใบรายชื่อนักเรียนม.1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
ใบรายชื่อนักเรียนม.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
ใบรายชื่อนักเรียนม.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36 KB
ใบรายชื่อนักเรียนม.4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.5 KB
ใบรายชื่อนักเรียนม.5
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
บันทึกข้อความติดตามนักเรียนขาดเรียน-3-ครั้ง
บันทึกข้อความติดตามนักเรียนขาดเรียน-3-ครั้ง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.67 KB
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.22 KB
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.72 KB
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว 0 , ร , มส
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.5 KB
ใบรายชื่อนักเรียน (website)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.36 KB
ใบรายชื่อนักเรียน (website)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.5 KB
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนฯpdf (1)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.29 MB
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนฯpdf 2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.08 MB
คำขออนุญาตอนุมัติผลการเรียน
คำขออนุญาตอนุมัติผลการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.12 KB
ปฏิทินปฏิบัติราชการวิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติราชการวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.79 MB
บันทึกข้อความ - แจ้งหมดสิทธิสอบ
บันทึกข้อความ - แจ้งหมดสิทธิสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.02 KB
บันทึกข้อความให้เกรด0นักเรียน
บันทึกข้อความให้เกรด0นักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.22 KB
แบบคำร้องขอแก้คะแนนผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
แบบคำร้องขอแก้คะแนนผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.98 KB
แบบคำร้องขอแก้คะแนนแบบคุณลักษณ์อันพึงประสงค์
แบบคำร้องขอแก้คะแนนแบบคุณลักษณ์อันพึงประสงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.33 KB
แบบคำร้องขอแก้ 0 ขร,มส
แบบคำร้องขอแก้ 0 ขร,มส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.54 KB
แบบคำร้องขอเรียนซ้ำ
แบบคำร้องขอเรียนซ้ำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.29 KB
แบบแจ้งผลการแก้ผลการอ่านคะแนนคิด วิเคราะห์และเขียน
แบบแจ้งผลการแก้ผลคะแนนคิด วิเคราะห์และเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.46 KB
แบบแจ้งผลการแก้ผลคะแนนคุณลักษณ์อันพึงประสงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.97 KB
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว 0,ร,มส
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว 0,ร,มส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.38 KB
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว 0 ช่วงชั้นที่3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.71 KB
แบบแจ้งรายชื่อที่มีคะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเก็บกลางภาค
แบบแจ้งรายชื่อที่มีคะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเก็บกลางภาค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.2 KB
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคะแนน การอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียน
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคะแนน การอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.98 KB
O-NET M3 ปี 2551
O-NET M3 ปี 2551
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.27 KB
O-NET M6 ปี 2551
O-NET M6 ปี 2551
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.03 KB
O-NET M3 ปี 2552
O-NET M3 ปี 2552
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.06 KB
O-NET M6 ปี 2552
O-NET M6 ปี 2552
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.89 KB
O-NET M3 ปี 2553
O-NET M3 ปี 2553
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.16 KB
O-NET M6 ปี 2553
O-NET M6 ปี 2553
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.59 KB
O-NET M3 ปี 2554
O-NET M3 ปี 2554
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.31 KB
O-NET M6 ปี 2554
O-NET M6 ปี 2554
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.51 KB
O-NET M3 ปี 2555
O-NET M3 ปี 2555
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.08 KB
O-NET M6 ปี 2555
O-NET M6 ปี 2555
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.2 KB
O-NET M3 ปี 2556
O-NET M3 ปี 2556
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1020.16 KB
O-NET M6 ปี 2556
O-NET M6 ปี 2556
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45 KB
ตารางสอน ครูภาค2ปี57real
ตารางสอน ครูภาค2ปี57real
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 515.75 KB
ตารางสอน ภาค2ปี57real
ตารางสอน ภาค2ปี57real
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.87 KB
ใบรายชื่อนนักเรียน1-57(08092557)
ใบรายชื่อนนักเรียน1-57(08092557)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 340.17 KB
ปกโครงสร้างรายวิชา
ปกโครงสร้างรายวิชา
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.96 KB
ปกแผนการจัดการเรียนรู้
ปกแผนการจัดการเรียนรู้
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.15 KB
แผนการวัดประเมินผลรายวิชา
แผนการวัดประเมินผลรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
แผนการสอนback word
แผนการสอนback word
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61 KB
ประกาศโรงเรียนสอบแก้0
ประกาศโรงเรียนสอบแก้0
แบบฟอร์มข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.5 KB
การบันทึกคะแนนด้วยโปรแกรม BookMark2551 (ใหม่)
การบันทึกคะแนนด้วยโปรแกรม BookMark2551 (ใหม่)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1021.61 KB
ใบรายชื่อนักเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปี58ใหม่ล่าสุด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.25 KB
คู่มือการใช้งานระบบ-SGS-for-web-ns
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ร่างใบรายชื่อนักเรียนม.ปลาย10-06-59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244 KB
ร่างใบรายชื่อนักเรียนม.ต้น07-06-59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168 KB