โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
ขอซื้อขอจ้าง
ขอซื้อขอจ้าง
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
ใบสั่งจ้างและใบเสนอราคา
ใบสั่งจ้างและใบเสนอราคา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
ใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา
ใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.5 KB