โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ดีให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม รักษ์วัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเองสามารถสื่อสารได้สองภาษาและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์

1. จัดหาครูให้ครบตามเกณฑ์และพัฒนาศักยภาพครูในด้านภาษาต่างประเทศ

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร

3. จัดทำศูนย์สารสนเทศและสื่อสาร ICT, E-Student, E-school, E-learning อย่างละ 1 ศูนย์

4. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสอาด ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนอย่างเพียงพอ เอื้อต่อการพัฒนาครูและนักเรียน

5. ผู้เรียนทุกคนมีศุกยภาพทางการเรียนเน้นรู้วิชาการ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. ชุมชน องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

อย่างยิ่ง

7. นักเรียนทุกคนมีคุรธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีศักยภาพก้าวสู่ความเป็นพลโลก

8. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพอย่างน้อยหนึ่งอาชีพ

9. ครูและนักเรียนมีการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

10. นักเรียนมีสุขภาพที่ดี และเล่นกีฬาอย่างน้อยหนึ่งอย่าง