โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
      1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
      2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
      3.  พัฒนานักเรียนให้เกิดองค์ความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
      4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
      6.  พัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
      7.  สร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
เป้าประสงค์

 1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2.  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานความเป็นไทย
 3.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นครูมืออาชีพ
 5. สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ภายในมีประสิทธิภาพ
 6. ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
 7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 
กลยุทธ์ของโรงเรียน

 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานความเป็นไทย
 3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 5. สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ