โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา   “การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา”
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน                            
ต้นมะปราง  :  ต้นมะปรางเป็นไม้ยืนต้นพุ่มใหญ่ ที่มีอายุยืนนาน เพาะพันธุ์ง่าย มีผลดก รสอร่อย  สีสวย คือส้ม-แสด เมื่อผ่าเมล็ดออกจะเป็นสีม่วงอมชมพู หมายถึง ศิษย์ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  เป็นผู้สมถะ เข้มแข็ง อดทน จิตใจโอบอ้อมอารี มีความคิดสร้างสรรค์ รักถิ่นฐานบ้านเกิด และเจริญเติบโตอย่างรู้เท่าทันกระแสแห่งสังคม
 
คำขวัญโรงเรียน “ เรียนดี มีจริยธรรม นำกีฬา พัฒนาดนตรี ประเพณี น.ศ.”
 
คติธรรม          ปญฺญา  โลกสมฺมิ  ปชฺโชโต    “ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก”
 
สีประจำโรงเรียน   “สีม่วง – สีแสด”
 
อักษรย่อโรงเรียน    น.ศ.

วิสัยทัศน์

          “โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มุ่งมั่นพัฒนา จัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายในปี 2563”