โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  จังหวัดพิษณุโลก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 39   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
         เมื่อปีพุทธศักราช  2520  รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายที่จะขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ชนบท ซึ่งขณะนั้นนายประยูร  อินทรทัสน์  ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  คิดจะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขึ้น  โดยใช้พื้นที่บริเวณหมู่ที่  3 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ตำบลบ้านมุง กิ่งอำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลกและผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นายชาญ  กาญจนาคพันธ์ ได้รับมอบหมายให้
กิ่งอำเภอเนินมะปราง  ดำเนินการขออนุมัติใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติลุ่มแม่น้ำวังทองฝั่งซ้าย จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่
19  พฤษภาคม พ.ศ. 2520  เนื้อที่  38  ไร่ 3  งาน 30  ตารางวา  จากนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เมื่อวันที่  3  มิถุนายน พ.ศ. 2520
เริ่มแรกจัดตั้งมีพ่อค้า  ประชาชนและข้าราชการได้ร่วมมือสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  6  ห้องเรียน
และในวันที่ 5 มิถุนายน 2520 นายอำพร  จันทรวิจิตร รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน และเริ่มทำการเรียนการสอนในขณะนั้น  นายบุญชู  ทองมี  เป็นครูใหญ่  มีครูอาจารย์  4  คน  จำนวนนักเรียน 
2  ห้องเรียน  นักเรียนชาย  32  คน  นักเรียนหญิงหญิง  32  คน  รวม 64  คน 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2521  เป็นต้นมาโรงเรียน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา
ก่อสร้างอาคารเรียน  โรงฝึกงาน  หอประชุม วัสดุครุภัณฑ์  และบุคลากรมาเป็นลำดับ
         ปีการศึกษา  2530  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
         ปีการศึกษา  2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้ ทำให้มีการหลอมรวมส่วนราชการที่เป็นกรม โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปีการศึกษา 2548 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
          ทิศเหนือ         ติดกับ   ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
          ทิศใต้             ติดกับ   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
          ทิศตะวันออก   ติดกับ   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
          ทิศตะวันตก      ติดกับ   ตำบลท่าเยี่ยม จังหวัดพิจิตร
 
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มีผู้อำนวยการโรงเรียนในอดีต ถึงปัจจุบัน  ดังนี้

 1. นายบุญชู  ทองมี                     1    มิ.ย. 2520  -  30 ก.ย. 2522
 2. นายสมพร  ขุนพิลึก                  1   ต.ค. 2522  -  2 พ.ค. 2526
 3. นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์           3   พ.ค. 2526 -  3 พ.ย. 2535
 4. นายไพจิตร  วัฒนกุล                 3   พ.ค. 2535 -  30 พ.ค. 2541
 5. นายอุดร  เนื่องไชยยศ              21  ธ.ค. 2541 -   20 มิ.ย. 2542
 6. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล           21  มิ.ย. 2542 -   30 ก.ย. 2547
 7. นายชูชาติ  คุ้มพวง                  17   ธ.ค. 2547 -   30 ก.ย. 2553
 8. นายวิโรจน์  รอดสงฆ์                 2   ธ.ค. 2553  –   8 ต.ค. 2556
 9. นายประวิทย์  ชูศรีโฉม               9   ต.ค. 2556  – 30 ก.ย. 2557 
 10.  นายเฉลียว  คำดี                      9   ธ.ค. 2557  -  25 ต.ค. 2562
 11.  นายวันชัย  อยู่ตรง                  26   ต.ค. 2562  – ปัจจุบัน