โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศุภชัย แดงโชติ (นิว)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
อีเมล์ : newdozers84@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่9
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ค. 2559,14:08 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.200.216


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล